Scînteia, februarie 1968 (Anul 37, nr. 7600-7628)

Cura de slabire dupa 45 ani, La pamant / S-a dus Ciocanul din Nadrag

Scînteia, februarie Anul 37, nr. Constantin Şuţu, activist al co­misiei economic« a comitetului re­gional de partid. Nu era mo­mentul potrivit pentru o convorbire. Sintern In sesiune de exame­ne" — mi-a spus.

Proble­ma fundamentală care se punea — »1 Ici păstrează neştirbită actualita­tea— era de a găsi modalităţile cele mai corespunzătoare pentru valorifi­carea deplină a capacităţii si price­perii colectivului, a inepuizabilelor resurse materiala gi uman« de care dispunem. In condiţiile persistenţei a nume­roasa neajunsuri care frinau efortu­rile colectivului — manifestări de Indisciplină si ne­încredere în pro­priile forţe, rit­micitate slabă, Insuficient spirit de răspundere al unor cura de slabire dupa 45 ani de conducere — or­ganizaţia de partid a înţeles că îi revine o parte considera­bilă a efortului pentru îndrep­tarea situaţiei, pentru asigurarea bunului mers al treburilor In uzină.

Comitetul de partid a ajuns la con­cluzia că este absolut necesară exer­citarea mai viguroasă a rolului con­ducător al organizaţiei de partid, manifestarea cu competentă si exi­gentă neslăbită a dreptului de con­trol asupra activităţii conducerii tehnlco-admlnlstrative. Condiţia de căpetenie a reuşitei a­­eastel vaste acţiuni — am socotit noi — o constituia instaurarea unei dis­cipline ferme, începînd de la direc­torul general pînă la ultimul sala­riat.

www.roadstrategysolutions.com

De aid, necesitatea ea organi­zaţiile de bază din uzină să cultive in rindul salariaţilor Intransigenţa fată de neajunsuri, o Înaltă respon­sabilitate fată da îndeplinirea sarci­nilor. Intr-adevăr, este cunoscut că in privinţa disciplinei, In uzină s-a pro­dus o îmbunătăţire radicală. Pe a­­cest plan, eforturile conducerii uzi­nei t-au făcut remarcate prin con­secvenţă cura de slabire dupa 45 ani fermitate.

fogyni használt fogyni vágott részeket felére

In acest context, cu mijloacele ce-i slnt specifice, comitetul de partid a acţionat, ca să spun aşa, pe mai multe fronturi, folosind procedee fe­lurite, toate urmărind insă acelaşi scop. Avem în vedere disciplina în-Sileasă in sens larg — de la punctua­­tatea la program gi folosirea inte­grală a timpului de muncă, cura de slabire dupa 45 ani la stricta respectare a tehnologiei — toata acestea trebuind să caracteri­zeze activitatea întregului colectiv.

Pe de altă parte, am acţionat cu fer­mitate spre a întări autoritatea deci­­xillor date de factorii de conducere — uneori severe dar pe deplin justi­ficate — combătînd energic tendin­ţele de a le nesocoti, de a le dimi­nua importanţa sau de a face con­cesii în aplicarea acestora.

Bineînţeles, cel certaţi cu disci­plina nu au dezarmat uşor. Au fost şi unii care au venit la comitetul de partid, cu proteste : Cum pot fi ei, membri de partid, sancţionaţi pe li­nie administrativă 7! Ar fi trebuit — pretindeau aceştia — să se aştepta discutarea cazului In biroul organiza­ţiei sau Intr-o adunare şi doar apoi Le-am arătat limpede că organizaţia de partid nu va acţiona în nici un caz ca scut al celor ce încalcă disci­plina muncii, îndatorire elementară a oricărui salariat şi, cu atît mai mult, a unul membru de partid.

Dim­potrivă, pornind de la principiul că un comunist are — şi în acest do­meniu — nu privilegii, ci îndatoriri suplimentare, am întărit măsurile ad­ministrative, chemînd pe cei în cau­ză In faţa biroului organizaţiei da bază. Prin adoptarea unei asemenea poziţii, întărită de desfăşurarea unei intense munci politice, organizaţiile noastre de bază au reuşit să dezvolte o opinie publică constructivă, carac­terizată prin intransigenţă faţă de punctele nevralgice ale activităţii u­­cinel.

Intervenţia organizaţiei de partid este orientată spre statornici­rea unor raporturi principiale intra secţii, toate eforturile fiind subordo­nate intereselor generale.

SANATATE ideas | sănătate, remedii naturiste, remedii naturale

In acest scop, desfăşurăm o intensă muncă da convingere, de influenţare a conştiin­ţei oamenilor. Rezultatele sínt evi­dente ; de la un timp, ritmicitatea a încetat să mai fie pentru colectivul nostru motiv de autocritică perma­nentă.

România literară, octombrie-decembrie Anul 30, nr.

Acestea cereau restructurarea planului. Comitetul de partid a inter­venit energic.

Nu puteam admite toc­meală într-o problemă de interes ma­jor, pentru economia naţională. Ca­lea de urmat era una singură : să evaluăm realist toate rezervele exis­tente. Au trebuit învinse destule greutăţi, dar organizaţiile de partid au cultivat cu perseverenţă încrederea colectivului In forţele sale, voinţa de a-şl dovedi că are capacitatea de a soluţiona sar­cini din cele mal complexe.

Desigur, la prima vedere, tone de metal economisit intr-un an pare puţin pentru o uzină ca o noastră.

  • Zsírvesztés eredményei
  • Hirdetés A fogszuvasodás is okozhatja a rossz leheletet, vagy a száj nyálkahártyán megtelepedő bacillus tenyészetek is.

Dacă adăugăm Insă că faţă dere­butul a bătut in retragere fiind re­dus cu două treimi în secţiile de pre­lucrare, cu 50 la sută la fontă şi 30 la sută la oţel, înţelegem mai bine progresul realizat. Progres totuşi de­parte de limita posibilităţilor noas­tre.

vírus zsírégető orvos fogyás columbia md

Mai intîlnim manifestări de tehni­cism in munca de partid, în­deosebi la comitetul de partid de la sculărie, care se cura de slabire dupa 45 ani în cura de slabire dupa 45 ani unor probleme de aprovi­zionare curentă, premieri, încadrări in categorii de salarizare In cazul de faţă, la care aţi asistat.

Ni s-a cerut să găsim locul de amplasare al unei ba­răci?! Cura de slabire dupa 45 ani în condiţiile ac­tuale, cînd In lu­mina măsurilor stabilite de Con­ferinţa Naţională sporesc considera­bil atribuţiile şl răspunderile or­ganizaţiilor de partid, este mai Important ca ori­­cind, pentru exercitarea ro­lului conducător al organizaţiilor da partid, aă combatem orice tendinţe de substituire, de pa­ralelism.

In activitatea noastră ne călăuzim după indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, care, arătînd că irosirea de forţe paralele pentru rea­lizarea aceloraşi sarcini duce la scă­derea răspunderii unor cadre pentru domeniile de care se ocupă, atrage atenţia că organele de partid nu trebuie să se suprapună altor orga­nisme, să îndeplinească atribuţiile ce revin unor colective sau persoane, absolvindu-le pe acestea de răspun­derile ce le incumbă direct, pe plan profesional.

Rolul organizaţiei de partid este de a contribui, prin mijloacele ce-i sínt specifice, la imprimarea b12 injekciók fogyás vélemények acti­vitatea factorilor de conducere din uzină a unor asemenea trăsături cum sínt: spiritul de răspundere, iniţia­tiva, operativitatea ; trebuie să ajun­gem ca ele să caracterizeze pe fle­care din cei peste 2 membri de partid cîţi cuprinde organizaţia noas­tră.

Petru Groza de GH. FATU, Econl lnter­nr.

La pamant / S-a dus Ciocanul din Nadrag

CALIN, de ani da makacs hasi zsírt veszít 40 felett revoluţia fran­cezi din februarie Rigorile tezei de licenţă Examenul de stat — aş spune mai curînd exame­nul de licenţă — reprezin­tă ultima şi cea mai im­portantă probă de verifi­care pentru student şi, tot­odată, prima treaptă de a­­firmare categorică pentru tînărul specialist.

Pentru a îndeplini acest deziderat însă, examenul de stat se cuvine a fi organizat în condiţii care să permită cu adevărat prilejul unei sinteze sub raportul cu­noştinţelor sl aptitudinilor personale ale candidatului.

O experienţă bună, în a­­cest sens, o oferă învăţă­­mîntul superior politeh­nic. Cura de slabire dupa 45 ani experienţă pozitivă ar pu­tea fi foarte bine genera­lizată în întregul învătă­­mînt superior. In prezent, examenul de stat din universităţi constă in principal din recapitu­larea cîtorva materii de bază şl în subsidiar — ca pondere şi notare — din elaborarea unei teze de diplomă şi susţinerea ei destul de grăbită.

După pă­rerea mea, menţinerea u­­nui asemenea sistem nu este justificată. Mi se pare cu totul inutilă repetarea verificării unor cunoştinţe ce se cereau Însuşite în prealabil, tn condiţiile u­­nei exigente corespunză­toare in cursul anilor da studii.

  1. Acum e in lichidare.
  2. A sütő üzemeltetésének a befejezése
  3. Hogyan égethetem el gyorsan a combzsírt
  4. Férfi termikus testformáló karcsúsító ing felülvizsgálata
  5. Спасибо.
  6. За всеми мыслями она ощущала, что смерть уже неподалеку.

Cred că cura de slabire dupa 45 ani de stat şi-ar mări substan­ţial valoarea selectivă dacă ar consta numai din elabo­rarea unei teze de diplo­mă, care să reflecte întrea­ga capacitate de analiză.

BUICAN Universitatea din Bucureşti sinteză şi interpretare a absolventului şi din susţi­nerea sa publică fntr-un cadru şi răstimp corespun­zător, în fata comisiei. Co­misia ar urma să formuleze pe loc întrebări în legătu­ră cu lucrarea şl cu dife­rite probleme legate de tema tratată, spre a asi­gura o apreciere cit mal deplină.

Fără îndoială, un aseme­nea sistem de examen va necesita o descongestionare a activităţii organizate a studentului. In ultimii sau cel puţin în ultimul an de studiu, în afara celui din urmă semestru care şl a­­cum este consacrat exa­menului de stat.

In schimb se va putea Intensifica munca ştiinţifică — expe­rimentală şi teoretică — pentru ca teza să reprezin­te intr-adevăr materializa­rea tuturor potentelor spi­rituale ale tinărului res­pectiv. Ar fi de dorit ca a­­ceastă teză să reprezinte continuarea unor preocu­pări sistematice desfăşura­te iniţial în Cercurile ştiin­ţifice studenţeşti, o con­cretizare şi dezvoltare a u­­nor idei originale şi «cll-In cartierul Nord din oraşul Ploieşti Foto : M.

Andreescu pirl de Inteligenţă crea­toare, care nu arareori se Iveso printre studenţii u­­niversltăţilor noastre.

La pamant / S-a dus Ciocanul din Nadrag

Pentru o cit mal deplină dezvoltare e personalităţii studenţilor, folosirea cit mal intensă şi chibzuită a timpului pentru studiu şl pregătire reprezintă un factor dintre cei mai im­portanţi.

In ce-i priveşte pe studenţi, după părerea puncte de vedere mea, e preferabilă o frec­venţă facultativă şi o ve­rificare riguroasă la exa­mene. Se pot face unele observaţii şi cu privire la activitatea cadrelor didac­tice care-1 îndrumă pe stu­denţi în elaborarea tezelor de diplomă licenţă.

fogyni semmittevés nélkül mész és zsírvesztés

Aş propune cura de slabire dupa 45 ani îndrumătorii să fie numai titularii dis­ciplinelor — profesori sau conferenţiari — cu titluri şf - lucrări 'recunoscute, oă­­rora să li se asigure timpul necesar lucrului competent şi cu spirit de răspundere cu viitorii absolvenţi, pen­tru elaborarea unei lucrări cu adevărat valoroase In continui şi tematică. Numai în condiţiile asi­gurării timpului necesar pentru studiu şi cercetare, atît pentru studenţi cit şi pentru cadrele didactice Îndrumătoare, se pot rea­liza teze de diplomă care să ofere veritabile crite­rii de selecţie în repartiza­rea absolvenţilor.

Pentru că socotesc firesc ca re­partizarea acestora să se facă. Acest cura de slabire dupa 45 ani, bineînţeles. Sin­gurul criteriu de reparti­zare a absolvenţilor, după părerea mea, trebuie să fie rezultanta dintre va­loare şi vocaţie, criteriile secundare eliminîndu-se.

hogyan lehet fogyni az ujjaimon mega b komplex fogyás

Elaborarea şi susţinerea tezei de diplomă licenţă constituie un element fun­damental si pentru repar­tizarea in învăţămîntul su­perior, întrucît absolventu­lui i se pot verifica aptitu­dinile ştiinţifice pe parcurs şi mai ales la susţinere, şi pe cele didactice, indispen­sabile rămînerii în acest domeniu de activitate.

După cum se cuvine men­ţionat că această repartiza­re în Snvătămîntul superior reprezintă abia începutul unei activităţi laborioase si creatoare. Este firesc ca absolvenţii repartizaţi in învătămîntul universitar în posturi de preparatori a­­sistenti auxiliari să fie pro­movaţi în posturi imediat superioare de asistent sau lector şef de lucrări pe baza lucrărilor ştiinţifice şl aptitudinilor didactice ma­nifestate, apreciate de titu­larul disciplinei, de şeful catedrei, avînd controlul decanatelor şi rectoratelor.

După cum, în posturile de asistenţi urmează a fi pro­movaţi numai doctoranzi, iar în cele de lectori şefi de lucrări doctori in spe­cialitatea respectivă, cu perspective de dezvoltare.